Statut Fundacji Wielkie Rzeczy

Fundacja Wielkie Rzeczy

Celem Fundacji jest wspieranie dzieci, ich rodziców, opiekunów i rodzin.

Fundatorzy: Joanna Węglarz i Aneta Narloch

STATUT

Fundacja  Wielkie Rzeczy

z dnia 08.04.2019 r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Wielkie Rzeczy, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Dawińdziak, w dniu 08.04.2019 r., repertorium A Nr 80961/2019, przez Fundatorów: Joannę Węglarz i Anetę Narloch, wymienionych w powyższym akcie notarialnym.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 3. Siedzibą Fundacji jest Gdynia.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 5. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy głównej i nazwy skróconej w wybranych językach obcych.
 7. Fundacja może używać znaku graficznego z napisem wskazującym nazwę Fundacji.
 8. Fundacja może tworzyć oddziały i filie, a także przystępować do innych fundacji.
 9. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym w ustawie o fundacjach sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 10. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności. 
 11. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działaności pożytku publicznego. Obie te formy działaności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 12. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§2 Cele Fundacji

 1. Działalność oświatowa, naukowa, edukacyjna, wychowawcza, profilaktyczna, diagnostyczna, terapeutyczna, rehabilitacyjna i dobroczynna. 
 2. Pomoc osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzicom, opiekunom i rodzinom.
 3. Pomoc dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi i rodzicom/ rodzinom w procesie ich wychowania.
 4. Pobudzanie obowiązku współodpowiedzialności i zaangażowania władz samorządowych, instytucji oświaty i mieszkańców w świadome i pozytywne wsparcie rodzin w procesie wychowania dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.
 5. Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych.
 6. Wspieranie wczesnego rozwoju dzieci.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.
 8. Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i rodzin w zakresie ich rozwoju osobistego i zawodowego.
 9. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, wydarzeń edukacyjnych, w tym w szczególności warsztatów, projektów edukacyjnych, akcji, konkursów i festiwali.
 10. Rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności opartych na relacjach, rodzicielstwie bliskości, empatycznej komunikacji, wychowania i życia w bliskim kontakcie z przyrodą.
 11. Promowanie rodzicielstwa opartego na jakości relacji i promowanie wiedzy psychologicznej w zakresie rodzicielstwa oraz skutecznych form komunikacji w rodzinach, w tym rodzinach z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.
 12. Ochrona i promocja zdrowia.
 13. Promocja postaw proekologicznych i zrównoważonego rozwoju.
 14. Działanie na rzecz wyrównywania szans rozwojowych, zawodowych, życiowych, edukacyjnych i dostępu do edukacji, kultury, sportu, zdrowia.
 15. Wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.

§3 Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja:

 1. Podejmuje wszelkie działanie w zakresie zgodnym z celami Fundacji, w szczególności:
 1. Organizuje szkolenia, konsultacje, poradnictwo, wykłady, konferencje, warsztaty i konkursy, prelekcje, seminaria.
 2. Współpracuje z właściwym dla Fundacji Ministrem, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego i osobami działającymi.
 3. Prowadzi działalności informacyjną, promocyjną, szkoleniową, badawczą, dokumentacyjną i wydawniczą.
 4. Prowadzi innego rodzaju działalność na rzecz wspierania dzieci i rodzin.
 5. Realizuje programy i projekty edukacyjne, naukowe, profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne i dobroczynne.
 6. Współpracuje z wolontariuszami.
 7. Tworzy i  prowadzi przedszkola, przedszkola integracyjne, punkty opieki dla dzieci, centra diagnostyczne, centra konsultacyjne, poradnicze i terapeutyczne, kluby rodzica i inne placówki wsparcia rodziny.
 8. Wdraża programy szkoleniowe mające na celu podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy, animatorów, opiekunów, pracowników i współpracowników Fundacji.
 9. Prowadzi kampanie społeczno- edukacyjne.
 10. (10)Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§4 Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe w wysokości 500 (pięćset) złotych na działalność statutową fundacji wniesione przez Fundatorów przelewem, oraz rzeczy i prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Majątek Fundacji pochodzi z:
  1. dotacji, grantów, subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty;
  2. zbiórek i imprez publicznych;
  3. majątku nieruchomego i ruchomego;
  4. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
  5. odsetek bankowych.
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową. 
 2. Gospodarka finansowa fundacji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5 Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są:
 1. Zarząd Fundacji, zwany Zarządem
 2. Rada Fundacji, zwana Radą

§6 Zarząd Fundacji

 1. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 2. Fundatorzy mogą wejść w skład Zarządu.
 3. Zarząd składa się co najmniej z dwóch osób, w tym Prezesa, którym może być Fundator.
 4. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje Członków Zarządu po akceptacji Fundatora.  
 5. Do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie w każdym przypadku, lub członek Zarządu, upoważniony przez Prezesa
 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, a także jest odpowiedzialny za  realizację jej celów statutowych;
 7. Zarząd sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji oraz przyjmuje darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji.
 8. Zarząd wyznacza zasadnicze kierunki działalności i rozwoju Fundacji;
 9. Zarząd ma prawo zmieniać Statut Fundacji po akceptacji Fundatorów.
 10. Kadencja Zarządu Fundacji trwa bezterminowo.
 11. Zarząd Fundacji spotyka się minimum raz na kwartał. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje poprzez głosowanie, w przypadku równych głosów za i przeciw decydujące znaczenie ma głos Prezesa.
 12. Zarząd Fundacji może podjąć decyzje o zwrocie kosztów poniesionych podczas realizacji projektów lub o wynagrodzeniu za pracę dla członków fundacji, o ile Fundacja posiada na ten cel środki.
 13. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa
  2. śmierci członka zarządu
  3. utraty praw obywatelskich członka Zarządu na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

§7 Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem doradczym.
 2. Radę Fundacji powołuje Fundator.
 3. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby skupione wokół idei Fundacji.
 4. Rada Fundacji ma nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji, w szczególności kontroluje stan majątkowy Fundacji,
 5. Rada Fundacji proponuje długoterminowe cele Fundacji, przedstawia Zarządowi uwagi dotyczące możliwych kierunków rozwoju Fundacji i doskonalenia jej działalności, a jej członkowie doradzają Zarządowi w dziedzinach, w których są specjalistami.
 6. Rada Fundacji liczy minimum 2 członków;
 7. Kadencja członków Rady Fundacji jest bezterminowa i trwa do momentu odwołania przez Fundatora lub ustaje wskutek:
   1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora
   2. śmierci członka Rady
   3. utraty praw obywatelskich członka Rady na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

§8 Postanowienie końcowe

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku:
 1. osiągnięcia celów, dla których została powołana
 2. wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. decyzji Fundatora o zakończeniu działalności Fundacji
 1. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator lub likwidatorzy powoływani przez Fundatora. Fundator określa przeznaczenie środków majątkowych pozostających po likwidacji Fundacji z uwzględnieniem celów Fundacji.
 2. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić jedynie za zgodą Fundatora, oraz o ile nie pociąga za sobą istotnej zmiany celów Fundacji.
 3. Zmiana Statutu nie może polegać na istotnej zmianie celów Fundacji.